Järnklorid koncentrerad

89.00 kr219.00 kr Sek

Artikelnr: 570 Kategori:

Beskrivning

Järnklorid koncentrerad. För etsning av tex san mai och damascus.

Spädningsrekomendation finns på flaskans etikett.

Länk etsning av mönstervällt stål
Länk till Magnus Jönsson

Järnklorid neutraliseras lämpligast med bikarbonat. Säljs separat

I fast form har järnklorid densiteten 2,898 g/cm³
Lösligheten (vatten) är 920 g/l.
920 gram har volymen 920/2.898 = 317 cm³

Koncentrationen kan anges på flera olika sätt. Viktprocent, volymprocent och vikt- volymprocent. Mol-procent skippar vi.

Viktprocent: Mättad lösning. Maximalt 920 gram kan lösa sig i 1 liter vatten vid rumstemperatur. Då blir viktprocenten 920 g av 1920 g, dvs 920/1920 som blir 0.479, vilket är knappt 48%.

Volymprocent: Vid mättad lösning kan volymen 0.3117 liter lösa sig i en liter vatten. Volymprocent blir då 0.3117 liter per liter vatten. 0.3117 dividerat med totala volymen, 1.3117 liter ger 0.238, vilket innebär knappt 24%.

Vikt- volymprocent: Ett udda sätt att räkna på.  920 gram i 1 liter vatten, totalt volym blir då 1,317 liter vätska. 0,920/1,317 = 0,699, dvs ca 70%.

Länk till säkerhetsdatablad

2.2. Märkningsuppgifter
Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008
Farosymbol :
Signalord : Fara
Faroangivelser : H302 Skadligt vid förtäring.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelser
Förebyggande : P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.
P234 Förvaras endast i originalbehållaren.

Ytterligare information

Vikt N/A
Dimensioner N/A
Volym

1 Liter, 0.5 Liter, 0.25 Liter

Du kanske också gillar …