Järnklorid koncentrerad

55.00 kr175.00 kr Sek

Nollställ
Artikelnr: 570 Kategori:

Beskrivning

Järnklorid koncentrerad. För etsning av tex san mai och damascus.

Länk etsning av mönstervällt stål
Länk till Magnus Jönsson

Järnklorid neutraliseras lämpligast med bikarbonat. Säljs separat

I fast form har järnklorid densiteten 2,898 g/cm³
Lösligheten (vatten) är 920 g/l.
920 gram har volymen 920/2.898 = 317 cm³

Koncentrationen kan anges på flera olika sätt. Viktprocent, volymprocent och vikt- volymprocent. Mol-procent skippar vi.

Viktprocent: Mättad lösning. Maximalt 920 gram kan lösa sig i 1 liter vatten vid rumstemperatur. Då blir viktprocenten 920 g av 1920 g, dvs 920/1920 som blir 0.479, vilket är knappt 48%.

Volymprocent: Vid mättad lösning kan volymen 0.3117 liter lösa sig i en liter vatten. Volymprocent blir då 0.3117 liter per liter vatten. 0.3117 dividerat med totala volymen, 1.3117 liter ger 0.238, vilket innebär knappt 24%.

Vikt- volymprocent: Ett udda sätt att räkna på.  920 gram i 1 liter vatten, totalt volym blir då 1,317 liter vätska. 0,920/1,317 = 0,699, dvs ca 70%.

Länk till säkerhetsdatablad

2.2. Märkningsuppgifter
Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008
Farosymbol :
Signalord : Fara
Faroangivelser : H302 Skadligt vid förtäring.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelser
Förebyggande : P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.
P234 Förvaras endast i originalbehållaren.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Dimensioner Inte tillgänglig
Volym

1 Liter, 0.5 Liter, 0.25 Liter

Du gillar kanske också…